Disclaimer

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at info@checkvenlo.nl.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de redactie een hyperlink plaatst die verwijst naar deze disclaimer met de bedoeling deze op die specifieke webpagina van toepassing te laten zijn;
  • de redacteur: de bevoegde redacteur van de webpagina;
  • gebruiken: onder andere laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, onderzoeken, luisteren, bewerken, invullen, verzenden, kopiëren, opslaan, doorsturen, verspreiden, naar aangeboden diensten gebruiken, rechtshandelingen plegen (dwz kopen, huren);
  • u: de (vertegenwoordigde) natuurlijke persoon of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, statische of dynamische afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videoclips of fragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, te weten verlies van gegevens, zaken, verkregen inkomsten, winst of enig ander economisch nadeel.

2. Alle artikelen van deze Disclaimer zijn van toepassing op de webpagina. Door gebruik te maken van de webpagina gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze disclaimer.
3. De redactie spant zich in om de webpagina regelmatig te actualiseren en/of toe te voegen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De redacteur stelt de inhoud van de webpagina beschikbaar zoals deze is, zonder enige garantie met betrekking tot de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bedoeld voor privégebruik.
5. De redactie is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan in verband met en/of voortvloeiend uit het gebruik van de webpagina of de onmogelijkheid om de webpagina te gebruiken
6. De redactie mag de webpagina te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of van het internet verwijderen. De redactie is niet aansprakelijk voor enig(e) gevolg(en) van het wijzigen of verwijderen van de webpagina
7. Inhoud geleverd door een derde partij is niet geheel of gedeeltelijk onafhankelijk beoordeeld, getest, gecertificeerd of geauthenticeerd door de redacteur en als zodanig geeft de redacteur geen garantie met betrekking tot de inhoud ervan
8.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud ervan kan leiden tot een inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten of een onrechtmatige daad met betrekking tot privacy, publicatie, communicatie en andere zaken. U bent verantwoordelijk voor alle gegevens en verzoeken die u vanaf de webpagina verzendt
9. De redactie behoudt zich het recht voor om u de toegang tot de webpagina of bepaalde diensten die op de webpagina beschikbaar zijn te ontzeggen. Als gevolg hiervan kan de redacteur uw toegang tot de webpagina controleren
10. U vrijwaart de redactie, haar medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer tegen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die een direct of indirect gevolg van uw gebruik van de webpagina en/of uw schending van enige wet, regelgeving of rechten van derden

  info@checkvenlo.nl
Vraag CheckVenlo om hulp
Uw browser is verouderd!

Update uw browser Om deze website goed te bekijken. Update uw browser nu

×